Ons Leraar | Gemeente CredoGeloofsfamilieUnieke UitdagingsRoepingDoop


Danie Marais – Ons leraar

Hy is lief vir mense. Danie Marais, die leraar van ACK North Shore sedert Mei 2006, is ‘n gebore Bloemfonteiner wat op Sentraal op skool was en by Kovsies geswot het. Hy was ook ‘n jaar op Maties se teologiese skool en toe weer terug Bloemfontein toe as deel van die pioniersgroep by die nuwe kweekskool by Kovsies. Hy was deel van die eerste studente wat by Kovsies se nuwe fakulteit afstudeer het. In sy 5de jaar is hy en Gladys getroud. Sy was ‘n verpleegkunde student toe hulle ontmoet het en het as verpleegkundige in New Zealand gewerk, maar intussen het sy loopbaan verander om Early Childhood Education as loopbaan te volg. 

Na sy graad het twee jaar in die weermag se infanterie in Ladysmith in Kwazulu Natal gevolg en dis daar waar die tweeling Tobie en Esmari gebore is. Hierna het Danie en Gladys weer van provinsie verander toe hy na die Blanco gemeente in George beroep is.  Elmar is in George gebore. 

Die leraarpos by die ACK North Shore is aan die einde van 2005 adverteer en hy is beroep na onderhoude en ‘n proefpreek in Januarie 2006. Op 16 Mei 2006 lewer hy sy intreepreek.

Soos genoem, maak mense vir hom saak. Danie se sin van humor, sy liefde vir en aanslag met mense is duidelik. Hy het 'n passie vir berading en is 'n geregistreerde berader wat by die New Zealand Association of Counsellors (NZAC) geregistreer is. Hy het ‘n eie privaat praktyk begin wat as Care Counselling Services bekend staan. Lees graag meer hieroor by www.carecounselling.co.nz

Van die veranderinge wat hy in die gemeente gesien het vanaf sy aankoms, is die betrokkenheid van meer lidmate en energie wat loskom. Die rol wat die nuwe Bestuursmodel speel om geroepe persone hulle inspirasies te laat uitleef, voel hy is geweldig positief. Daar ontwikkel ook nuwe inisiatiewe waarvoor lidmate eienaarskap aanvaar en daar is meer oop kommunikasie met deursigtigheid.

Danie noem dat hy graag wil sien dat ons gemeente haar visie meer prakties begin uitleef - na binne en veral na buite! “Dit sal fantasties wees as lidmate hul gawes en passies aktief in diens van God stel sodat elkeen 'n positiewe en kreatiewe bydrae in die gemeente kan maak. Verantwoordelikhede en take moet ons almal s'n wees en ons karakter moet diensgerig, vriendelik, oop, aanvaardend en nie-veroordelend wees. Ons moet 'n geloofsfamilie wees waar daar ruimte vir elkeen kan bestaan wat die Here liefhet ongeag uit watter geestelike agtergrond jy vandaan kom,” sê hy.

 


Geemeente Credo

Ons gemeente se Roeping in hierdie land waarheen die Here ons gelei het, is om die mees liefdevolle en uitreikende Christelike tuiste in New Zealand te wees vir gemeentelede, hulle familielede en vriende, asook vir soekers in ons  gemeenskap.

  • - Ons dien en loof God-Drie-Enig jubelend, gelei deur Sy Woord, soos vervat in die Bybel, en onder leiding van die Heilige Gees
  • - Ons strewe na opregte geloofservaring en gee erkenning aan verskillende generasies en elkeen se unieke styl van aanbidding en belewing van God.


Geloofsfamilie

ACK North Shore is 'n Geloofsfamilie wat graag ons roeping in New Zealand wil uitleef. Ons is hier onder die diepe besef dat ons roeping bepaal wat ons karakter is. Ons droom daaroor om die mees liefdevolle en uitreikende Christelike tuiste in New Zealand te wees.  

North Shore gemeente strewe na opregte geloofservaring en gee erkenning aan verskillende generasies en elkeen se unieke styl van aanbidding en belewing van God. Ons wil 'n veilige tuiste skep waar ons met hart en hande kan uitreik na elkeen in ons geloofsfamilie en na ons medemens in die gemeenskap, met warmte, liefde en aanvaarding. Ons wil ook graag ruimte bied waar elkeen aktief kan bydra tot ons geloofsfamilie se doelstellings, volgens ons talente, gawes en inspirasie, en saam bou aan die uitlewing van ons drome.  

Jesus se voorbeeld van Leier wat dien, is ons aansporing om geestelik te groei en te ontwikkel sodat ons toegerus kan wees vir diensbaarheid en dissipelskap in die gemeenskap waar ons leef en werk.  

Ons dien en loof God-Drie-Enig jubelend, gelei deur Sy Woord, soos vervat in die Bybel, en onder leiding van die Heilige Gees. Ons oog bly gefokus op Jesus Christus (Heb 12: 2) terwyl ons strewe om Hom as persoonlike Saligmaker te bely en meer en meer soos Hy te word, sodat ek reg sal wees wanneer Hy weer kom. 

Ons wil te alle tye oop, deursigtige en deelnemende kommunikasie beoefen en ondersteun. Jy word vriendelik genooi om in te loer by ons gemeente asook al die interessante inligting op ons webtuiste te lees om ons beter te leer ken. 


Unieke Uitdagings 

North Shore gemeente in Auckland is tans een van 9 Afrikaanse gemeentes van die Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand. Ons gemeente het sy eie unieke uitdagings rondom ’n verskeidenheid van dinge wat ’n spesiale benadering vereis.  

Ons is ’n immigrante-gemeente wat saamgestel word uit persone van al die moontlike dele uit Suid-Afrika. Uiteenlopende redes het aanleiding gegee vir mense om ’n verskuiwing te maak. ’n Landsverhuising is baie meer ingrypend as om jou “huis” op te gee en jou vriende te groet. Immigrante moes baie dinge agterlaat en deur groot verliese werk om hier te wees. Die rouproses begin eintlik eers nadat hulle in hul nuwe tuiste aangekom het. Verlange na familie, vriende, die bekende, weersomstandighede, werk, kultuur ens. is faktore wat ’n duidelike rol speel.  

Verandering is nie maklik nie. Dit plaas groot druk op huwelike en gesinne ondervind dat die aanpassing van kinders ’n uitdaging is. Groot finansiële uitgawes is aangegaan om hier te wees en dit verg ’n aanpassing in lewenstyl en kwaliteit van lewe. Die spanning van emigrasie, waar jy aanvanklik sonder `n bekende ondersteuningstelsel van familie, vriende en die kerk moet klaarkom, stel hoë emosionele en fisiese eise. Dit is hier waar die gemeente ’n belangrike pastorale rol speel om lidmate met liefde en begrip te ondersteun. 

Daar is ook verskille tussen die behoeftes en belange van diegene wat pas geïmigreer het en diegene wie al ’n geuimte tyd in New Zealand bly. ’n Voortdurende behoefte bestaan dat die gemeente die christelike waardes sal ondersteun en lidmate bly toerus om hul weerbaar te maak teen die aanslae van die lewe. Groepsdruk, dwelmmisbruik, verbrokkelende verhoudings, swak waardes en norme is realiteite om rekening mee te hou.  

Ons gemeente is saamgestel uit mense van verskillende kerklike agtergronde en verteenwoordig ’n breë geestelike spektrum. Veral is daar die uitdaging om na buite die grense van die gemeente uit te reik en so ons harte en hande oop te maak vir die gemeenskap waarin ons leef en werk. 

Ons lidmate woon oor ’n geografies uitgestrekte gebied van die Aucklandse North Shore. Die bekende ‘Harbour bridge’ vorm ’n natuurlike grens met die middestad van Auckland. Skole is oor die algemeen gerieflik verspreid en maklik bereikbaar vanaf die verskillende woonareas. 

As plek van aanbidding, maak ons gebruik van die East Coast Bays Leisure Centre in Browns Bay. Dis ’n gerieflike en sentrale gebou met goeie fasiliteite waar ons geloofsonderrig aan kleuters, kinders en tieners in Engels gee. ’n Heerlike saamkuier word gewoonlik na die erediens oor ’n koppie koffie/tee gedoen! 

Die gemeente stel met sy samestelling en geografie groot uitdagings aan die bestuur daarvan. ’n Gemeenteraad, wat leiers van verskillende bedieninge bevat, asook lidmate wat met hul talente, gawes en inspirasies geroepe voel en dien, word as bestuursmodel gebruik. Hierdie bedieningsmodel gee aan elke gemeentelid die geleentheid om sy/haar gawes uit te leef en diensbaar in die koninkryk te wees. Dis elke lidmaat se taak om die gemeente met die Here se genade te “laat werk”. 


Roeping

Roeping kan omskryf word met woorde soos: “kreet, hard skreeu, iemand na jou laat kom of jou posisie verander” ens. Ons herinner ons daaraan hoe God telkens mense geroep het as Hy bloot gesê het: “Volg My!” (Mt 9:9b). Ook herinner dit ons hoe Jesus in 1 Petr 2: 9-10 sê dat ons sy Geloofsgemeenskap (-familie) is; sy koninklike priesterdom; ’n nasie wat vir Hom afgesonder is asook sy eiendom. “Hy het ons uit die donker van ons sondes geroep om na die helder lig te kom waar Hy is”. Ja, want voorheen was ons soos boemelaars met wie niemand iets te doen wou hê nie, maar nou is julle God se mense! 

Die ACK North Shore wil graag sensitief wees vir God se roeping. Roeping is in ons Credo opgeneem aangesien ons erkenning wil gee aan die Heilige Gees se roeping en bewusmaking in ons lewe. God roep ons deur die Heilige Gees se inspirasie om diens te lewer. En roeping begin op ons knieë en stil word voor God in afwagting om te vra: WAAR KAN EK DIEN EN WAT KAN EK DOEN?


Doop 

Aangesien ons gemeente saamgestel is uit lidmate wat vanuit verskillende kerklike- en geestelike agtergronde kom, word daar ruimte gemaak wat die doop betref. Ons wil die saak rondom die doop nie as ’n kern-saak sien en in leerstelligheid verval nie. 

Pleks om die doop ’n ‘leerstellige kwessie’ te maak, word voorsiening gemaak vir ’n mate van variasie op die tema van Bybelse interpretasies daarvan. Ons is uit die aard van die saak verbind om beide Kinder- of Volwasse Doop en ook Kindertoewyding so te bestuur dat dit Skriftuurlik verantwoordbaar is. Volwasse doop kan besprinkeling of onderdompeling insluit. 

Ons benadering is in harmonie met die resultate van ’n omvattende opname wat onder lidmate gedoen is oor onder meer die hantering van die sakramente in ons gemeente. 

As Geloofsfamilie staan die sentrale waarheid ononderhandelbaar vas, naamlik dat Jesus Christus die “Weg, Waarheid en Lewe” is (Jh 14:6).  

  • - Kinderdoop / Kindertoewyding vind gewoonlik die eerste Sondag van ’n maand plaas
  • - Volwasse doop – soos behoefte ontstaan